Thứ ba , 02-08-2016

Năm học 2012-2013

 CÔNG KHAI GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2012-2013 

Theo công văn số 7735/BGDĐT - KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Biểu mẫu tổng hợp - Một số thông tin của Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM (Xem chi tiết tại đây

2. Biểu mẫu 20 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo Cao đẳng của Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM (Xem chi tiết tại đây)

3. Biểu mẫu 21 - Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường CĐKT Lý Tự Trọng (Xem chi tiết tại đây)

4. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục :         

    2.1. Biểu mẫu 22 - Cơ sở vật chất (Xem chi tiết tại đây)    

    2.2. Biểu mẫu 23 - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Xem chi tiết tại đây

5. Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng (Xem chi tiết tại đây)