Thứ sáu , 06-01-2017

ĐỀ TÀI SINH VIÊN

CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

  •  Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học - Tải về.
  • Mẫu bìa đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên - Tải về.
  • Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng - Tải về.
  • Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học - Tải về.
  • Dự trù kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học - Tải về.