Thứ ba , 02-08-2016

Năm học 2013-2014

CÔNG KHAI GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2013-2014

 ( Theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Biểu tổng hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2013-2014. (Xem chi tiết tại đây)

2. Biểu mẫu 20 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo cao đẳng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2013-2014.(Xem chi tiết tại đây)

3. Biểu mẫu 21 - Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh.(Xem chi tiết tại đây)

4. Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014.(Xem chi tiết tại đây)

5. Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2013-2014.(Xem chi tiết tại đây)

6. Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013.(Xem chi tiết tại đây)