Thứ năm , 13-08-2020

TRUNG TÂM LÀM BÁNH

 

1.      Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề bánh, bồi dưỡng nâng cao năng lực kỹ thuật làm bánh hiện đại đáp ứng yêu cầu của chương trình dự án BAKE.

2.       Nhiệm vụ

-           Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo nghề bánh đáp ứng nhu cầu của người học;

-           Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của Trường;

-           Xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm;

-           Tổ chức biên soạn, lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học;

-           Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các giảng viên tham gia trợ giảng tại trung tâm theo chương trình dự án BAKE;

-           Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình học, bồi dưỡng;

-           Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của nhà trường;

-           Thực hiện báo cáo cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu về hoạt động đào tạo của chương trình dự án BAKE

-           Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề bánh và các vấn đề hợp tác doanh nghiệp trong nghề bánh;

-           Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.