Thứ ba , 18-02-2020

Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị Số 35CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18 tháng 10 năm 2019 BCH Trung ương về hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Thành ủy TP.HCM về kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 07/12/2019 của Đảng bộ Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM về tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 , đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 -2023 Xem chi tiết tại đây

Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 Xem chi tiết tại đây


Đại hội chi bộ 02 thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được tổ chức vào ngày 12/2/2020 

Đại hội chi bộ Sinh viên thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được tổ chức vào ngày 15/2/2020

Đại hội chi bộ 01 thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được tổ chức vào ngày 18/2/2020

Đại hội chi bộ 03 thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM được tổ chức vào ngày 19/2/2020

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM lần thứ XII , nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào ngày 29/02/2020