Thứ ba , 19-07-2022

Hội thảo khoa học cấp đơn vị năm học 2021 - 2022

Thực hiện theo thông báo 01 số 157/TB-LTT-QLKH ngày 28 tháng 3 năm 2022, về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2022 với chủ đề "Chuyển đổi số và phát triển mô hình trường đại học ứng dụng thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ tháng 03 đến 07/2022 các đơn vị trong Nhà trường đã tổ chức nhiều lượt hội thảo khoa học cấp đơn vị cung cấp hơn 120 bài viết cho hội thảo khoa học cấp trường sắp tới với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thảo khoa học cấp đơn vị trong năm học 2021-2022:

1. Khoa Khoa học cơ bản

      “Ứng dụng chuyển đổi số tại khoa Khoa học cơ bản trong mô hình trường đại học ứng dụng thông minh” với 18 bài tham luận.

      Hình ảnh hội thảo:

 

2. Khoa May - Thời trang và Khoa Nhiệt - Lạnh

      “Chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy và học, gắn kết doanh nghiệp đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” với 12 bài tham luận.

       Hình ảnh hội thảo:

3. Khoa Kinh tế và Phòng Kế hoạch - Tài chính

      “Chiến lược phát triển của khoa kinh tế theo hướng đại học ứng dụng” với 14 bài tham luận.

      Hình ảnh hội thảo:

4. Khoa Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin

      “Giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng thông minh trong đổi mới phương pháp dạy và học” với 26 bài tham luận.

      Hình ảnh hội thảo:

5. Khoa Lý luận chính trị

      “Khoa Lý luận chính trị, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” với 08 bài tham luận.

      Hình ảnh hội thảo:

6. Khoa Cơ khí

      “Chuyển đổi số và phát triển mô hình lớp học Cơ khí ứng dụng thông minh trong bối cảng Cách mạng công nghiệp 4.0” với 10 bài tham luận.

      Hình ảnh hội thảo:

7. Phòng Tuyển sinh - Đào tạo và phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

      “Chuyển đổi số và phát triển mô hình trường đại học ứng dụng thông minh trong bối cảng Cách mạng công nghiệp 4.0” với 08 bài tham luận.

      Hình ảnh hội thảo:

8. Trung tâm Thư viện và phòng Quản trị - Dịch vụ

“Xây dựng Thư viện trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành thư viện thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số” với 12 bài tham luận.

Hình ảnh hội thảo:

9. Phòng Khảo thí & Đảm bào chất lượng, Phòng Thanh tra giáo dục - Công tác sinh viên, Trung tâm Y tế, Trung tâm Điều hành & quản lý dữ liệu, Trung tâm quan hệ doanh nghiệp

    Hình ảnh hội thảo: