Thứ ba , 25-12-2018

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2015 CỦA TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

HỒ SƠ CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 NĂM 2018

HƯỚNG DẪN HOẠCH ĐỊNH VIỆC ỨNG PHÓ ĐỘT XUẤT xem chi tiết tại đây.

HƯỚNG DẪN THEO DÕI CÓ VIỆC LÀM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC BẢO TRỊ,SỬA CHỮA MÁY MÓC, CÔNG CỤ, CƠ SỞ HẠ TẦNG, IT - HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐO xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC DỊCH VỤ KHUYẾN HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC HOẠCH ĐỊNH KINH DOANH XEM XÉT LÃNH ĐẠO xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC KIỂM SOÁT ĐẦU RA KHÔNG PHÙ HỢP xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG MUA SẮM VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC KIỂM SOÁT THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP BẰNG xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC QUÁ TRÌNH TUYỂN SINH xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC QUẢN LÝ RỦI RO xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC THIẾT KẾ VÀ PHÊ DUYỆT DỊCH VỤ ĐÀO TẠO xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN xem chi tiết tại đây.

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ xem chi tiết tại đây.

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN ĐIỆN TỬ xem chi tiết tại đây.

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN xem chi tiết tại đây.

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC xem chi tiết tại đây.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THEO ISO 9001:2015

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

 

 


 HỒ SƠ CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 NĂM 2019

DANH SÁCH CHỦ QUÁ TRÌNH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THỦ TỤC THIẾT KẾ VÀ PHÊ DUYỆT DỊCH VỤ ĐÀO TẠO xem chi tiết  tại đây.

THỦ TỤC QUÁ TRÌNH TUYỂN SINH xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC HOẠCH ĐỊNH KINH DOANH XEM XÉT LÃNH ĐẠO tại đây.

THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG MUA SẮM VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC KIỂM SOÁT THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP BẰNG xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC DỊCH VỤ KHUYẾN HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN xem chi tiết tại đây.

THỦ TỤC KIỂM SOÁT ĐẦU RA KHÔNG PHÙ HỢP xem chi tiết tại đây.

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN ĐIỆN TỬ xem chi tiết tại đây.

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN xem chi tiết tại đây

SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ xem chi tiết tại đây.

BÁO CÁO QMS HÀNG THÁNG CỦA ĐƠN VỊ TỪ THÁNG 11/2018 ĐẾN THÁNG 9/2019 xem chi tiết tại đây

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT QMS THEO ISO 9001:2015 xem chi tiết tại đây.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2019 CỦA CÁC ĐƠN VỊ xem chi tiết tại đây

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THEO ISO 9001:2015