Thứ tư , 19-12-2018

Chuẩn đầu ra khóa 2018

Thông tin công khai chuẩn đầu ra của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh khóa 2018

Khối Cao đẳng xem chi tiết tại đây

Khối Trung cấp xem chi tiết tại đây