Thứ tư , 09-01-2019

Thông báo nội dung phỏng vấn, kiểm tra kiến thức chung, kiến thức chuyên môn đối với ứng viên dự tuyển viên chức đợt 3, năm học 2018 - 2019

Thông báo số 48/TB-LTT-TC xem chi tiết tại đây

Danh sách ứng viên dự tuyển viên chức đợt 3 năm học 2018 - 2019 xem chi tiết tại đây.