Thứ hai , 11-05-2020

HỘI NGHỊ KHOA HỌC COSS 2020

Thông báo số 01 về kế hoạch hội thảo khao học năm 2020, xem chi tiết tại đây

Thông báo số 02 về viết bài hội thảo khoa học. Xem chi tiết tại đây

Thể lệ viết và gửi bài. Xem chi tiết tại đây