Thứ ba , 10-12-2019

DANH SÁCH PHÒNG THI CÁC LỚP KHÓA 19 TRUNG CẤP (T4)

AN TOÀN ĐIỆN (CCĐT) xem chi tiết tại đây.

KHÍ CỤ ĐIỆN (ĐĐT) xem chi tiết tại đây.

KINH TẾ VI MÔ (KTD) xem chi tiết tại đây.

KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ (LGT) xem chi tiết tại đây.

AN TOÀN LAO ĐỘNG (CCK_CKC) xem chi tiết tại đây.

MARKETING CĂN BẢN (KTD) xem chi tiết tại đây.

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 1 (NNA) xem chi tiết tại đây.

NGỮ VĂN 1 xem chi tiết tại đây.

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (TCD) xem chi tiết tại đây.

NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT (LĐL_KML_VSL) xem chi tiết tại đây.

PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐ) xem chi tiết tại đây.

QUẢN TRỊ HỌC (QTD) xem chi tiết tại đây.

TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ (TCD) xem chi tiết tại đây.

TÂM LÝ KINH DOANH (QTD) xem chi tiết tại đây.

TOÁN 1 xem chi tiết tại đây.

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (KXD) xem chi tiết tại đây.

VẼ KỸ THUẬT (CĐT) xem chi tiết tại đây.

VẼ KỸ THUẬT (KXD) xem chi tiết tại đây.

LOGISTICS CƠ BẢN (LGT) xem chi tiết tại đây.

KHÍ CỤ ĐIỆN (ĐCN) xem chi tiết tại đây.

CƠ SỞ DỮ LIỆU xem chi tiết tại đây.

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ xem chi tiết tại đây.

AN TOÀN ĐIỆN (ĐĐT_ĐCN) xem chi tiết tại đây.