Thứ hai , 02-12-2019

Quyết định giảm 70% học phí cho sinh viên năm học 2019-2020(Dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn)

Thông báo xem chi tiết tại đây