Thứ sáu , 06-01-2017

TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC

                    1.      Chức năng

         Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo Tiếng Đức.

                    2.  Nhiệm vụ

-  Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo bồi dưỡng Tiếng Đức đáp ứng nhu cầu của người học;

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của Trường;

-  Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm;

-  Thực hiện các công việc khác có liên quan đến Tiếng Đức như biên dịch, phiên dịch;

-  Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình học;

-  Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Thầy PHẠM HỮU LỘC

GIÁM ĐỐC


Cô. NGUYỄN NGỌC TRANG

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tin Nỗi bật