Thứ năm , 05-01-2017

Tổ Thanh tra – Pháp chế

 

 

Thầy NGUYỄN THANH LÂM

Tổ trưởng

Điện thoại nội bộ: 689 

Email : nguyenlam@hcm.edu.vn

   
 

Thầy PHẠM MINH NGHĨA

Tổ phó

  

       1.  Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra giáo dục, công tác thanh tra nội bộ, công tác pháp chế theo quy định hiện hành.

2.   Nhiệm vụ

2.1.  Công tác thanh tra giáo dục:

-       Quản lý hoạt động thanh tra giáo dục trong toàn trường;

-       Điểm danh, chấm công giờ dạy của GV theo thời khoá biểu;

-       Phối hợp quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ thực dạy của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng phục vụ tính khối lượng công tác của giảng viên;

-     Giữ gìn nề nếp kỷ cương trong giảng dạy của CB-GV và giờ giấc làm việc của CB-NV, điểm danh CBGVNV tham dự các cuộc họp, tập huấn chung toàn trường;

-       Phối hợp với phòng Tuyển sinh – Đào tạo theo dõi công tác Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm;

-       Báo cáo nhận xét tình hình giáo viên hàng tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng.

2.2.  Công tác thanh tra nội bộ:

-       Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của Trường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành giáo dục và của Nhà trường; Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra nội bộ;

-       Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra nội bộ của Trường theo năm học; thực hiện các công tác thanh tra nội bộ, pháp chế của nhà trường theo quy định hiện hành và đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm;

-       Tham mưu và giúp Hiệu trưởng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB-VC-NLĐ và nhân dân liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành.

2.3.  Công tác pháp chế:

-       Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động, các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện theo đúng kế hoạch đã được duyệt; Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế;

-       Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý;

-       Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

-       Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường;

-       Soạn thảo và đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác thanh tra nội bộ, pháp chế, công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo quy định hiện hành;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

Tin Nỗi bật