Thứ hai , 22-08-2022

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ NĂM 2022

Ngày 05/8/2022, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã tổ chức buổi họp giữa Lãnh đạo Nhà trường với Hội đồng Tự đánh giá chương trình đạo tạo nghề Công nghệ Kỹ thuật cơ khí để thông qua Bản báo cáo tự đánh giá; Thống nhất và công bố kết quả tự đánh giá đến toàn thể CB, VC, NLĐ trong toàn trường.

Căn cứ Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Công nghệ Kỹ thuật cơ khí đã được phê duyệt; Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của trường; Căn cứ báo cáo, góp ý và đề nghị của các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng đã kết luận:

+ Thống nhất nội dung báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Công nghệ Kỹ thuật cơ khí bậc Cao đẳng.

+ Thống nhất điểm tự đánh giá là: 98/100 điểm.

+ Giao Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu của Trường phối hợp với Thư ký Hội đồng tự đánh giá thông báo kết quả đánh giá đến toàn thể CB, VC, NLĐ qua website trường.

+ Giao Thư ký Hội đồng tự đánh giá của trường thực hiện các thủ tục đánh giá ngoài theo tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

Xem chi tiết tại đây