ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

 

BIỂU MẪU 24

(Kèm công văn số 7735/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2012-2013

 

 

 

 

Đơn vị

Số lượng

 

 

 

 

 

 

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà       năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

 

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

 

 

4

Cao đẳng

 

2

 

 

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

 

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

 

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

 

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

 

 

IV

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

85,030

 

 

 

1

Từ Ngân sách

 

66,502

 

 

 

2

Từ học phí, lệ phí

 

11,199

 

 

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

-

 

 

 

4

Từ nguồn khác.

 

7,329

 

 

                                                                    TP.Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 11  năm  2012

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG