ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU 23

(Kèm công văn số 7735/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng năm học 2012 - 2013

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

Trong đó chia ra

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sỹ

Cử nhân

Khác

 

TỔNG SỐ

164

0

0

0

39

125

0

01

Khoa Công nghệ thông tin

24

 

 

 

4

20

 

02

Khoa Cơ khí

24

 

 

 

3

21

 

03

Khoa Điện - Điện tử

34

 

 

 

10

24

 

05

Khoa Điện lạnh

9

 

 

 

1

8

 

06

Khoa Động lực

18

 

 

 

3

15

 

07

Khoa Khoa học cơ bản

49

 

 

 

17

32

 

a.

Tổ Toán học

6

 

 

 

2

4

 

b.

Tổ Hóa học

5

 

 

 

4

1

 

c.

Tổ Vật lý

6

 

 

 

4

2

 

d.

Tổ Văn

2

 

 

 

 

2

 

e.

Tổ Anh văn

9

 

 

 

3

6

 

f.

Tổ Pháp luật

4

 

 

 

1

3

 

g.

Tổ Chính trị

12

 

 

 

3

9

 

h.

Tổ Giáo dục thể chất

5

 

 

 

 

5

 

08

Khoa Công nghệ May thời trang

6

 

 

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 11  năm 2012

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG