ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

 

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Kỹ thuật

Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh năm học: 2012-2013

(Kèm theo công văn số 7735/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

-          Hình thức công khai: Công khai trên trang thông tin điện tử của trường và tại trường     

-           Địa chỉ website: www.lytc.edu.vn

 

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

06

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

06

3

Diện tích đất của trường

Ha

5.06466

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

24,625.00

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

15,189.6

4.2

Diện tích thư viện

-

608

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

439

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

7,944.0

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

0

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

Người

164

6.1

Giáo sư

-

0

6.2

Phó giáo sư

-

0

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

0

6.4

Thạc sỹ

-

39

6.5

Cử nhân

-

125

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy

Người

4505

7.1

Nghiên cứu sinh

-

0

7.2

Học viên cao học

-

0

7.3

Đại học

-

0

7.4

Cao đẳng

-

3660

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

845

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

23.8

9

Mức học phí hệ chính quy năm học 2012-2013

Tr. đồng/ năm

 

9.1

Tiến sĩ

-

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

9.3

Đại học

-

 

9.4

Cao đẳng

-

2

10

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

85.030

10.1

Từ ngân sách

-

66.502

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

11.199

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

10.4

Từ nguồn khác

-

7.329

                                                                                                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 11 năm 2012

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG