Thứ hai , 25-12-2017

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ SỐ BÁO DANH CÁC KHOÁ 15_16 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ 16 TRUNG CẤP NGHỀ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018 (tiếp theo)

KHÓA 2015 TRUNG CẤP CHUYỆN NGHIỆP 9+3    Xem chi tiết tại đây

KHÓA 2016 TRUNG CẤP CHUYỆN NGHIỆP 2N3    Xem chi tiết tại đây

KHÓA 2016 TRUNG CẤP CHUYỆN NGHIỆP 9+3    Xem chi tiết tại đây

KHÓA 2016 TRUNG CẤP NGHỀ                               Xem chi tiết tại đây