Thứ hai , 18-06-2018

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LUẬT AN NINH MẠNG và DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC)

Một số nội dung liên quan đến Dự thảo luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc việt ( Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc) xem chi tiết tại đây

Một số nội dung về Luật An Ninh Mạng xem chi tiết tại đây