Thứ tư , 06-07-2016

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường

Đội ngũ cán bộ của Trường phải đạt các tiêu chí cơ bản:

  • Có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo, tư duy đổi mới.
  • Có đạo đức tốt, sức khoẻ tốt
  • Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc
  •  Yêu nghề, gắn bó với Nhà trường.

Tổng số CB-GV-NV tính đến 01/4/2015: 389 người, gồm:

  • Ban Giám hiệu:                                                      04 người;
  • Trưởng, Phó đơn vị, đoàn thể:                               39 người;
  • Giảng viên, giáo viên:                                            225 người;
  • Nhân viên:                                                              121 người.

     Số CB-GV-NV đạt trình độ sau đại học: 107 người, trong đó có 04 tiến sỹ và 103 thạc sỹ.

     Dự kiến số giảng viên đến cuối năm 2015 là 188 người, hơn 50% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 3% tiến sĩ; 40% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt 29,88;

     Số giảng viên đến năm 2018 là 260 người, hơn 60% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 3% tiến sĩ; 60% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt25,85.

     Phấn đấu đến năm 2020 số giảng viên là 325 người, 75% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 6% tiến sĩ; 70% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt24,88.

     Thực hiện chính sách thu hút nhân tài: Thỉnh giảng các cán bộ khoa học ngoài trường và chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia vào công tác giảng dạy. Thông qua các dự án hợp tác quốc tế bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, kinh phí của trường và các nguồn kinh phí khác, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường.

Tin Nỗi bật